Nazaj na uvodno stran
ZIK

Ulica Otona Zupančiča 1
T: 07/30-61-390
E: info@zik-crnomelj.si

Projektni partnerji

ZAVOD ZA IZOBRAŽEVANJE IN KULTURO ČRNOMELJ

http://www.zik-crnomelj.eu

Nosilec projekta, poslovodeči partner v konzorciju Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj kot ljudska univerza gotovo 50 letnimi izkušnjami na področju izobraževanja odraslih na območju celotne Bele krajine (27.214 prebivalcev, stanje na dan 31.12.2007). ZIK bo izvajal: vodenje in koordinacijo izvedbe projekta, pregled obstoječih virov na projektnem področju in izdelava posnetka stanja, izobraževalne aktivnosti s področja računalniške pismenosti, komunikacije, osebne rasti, trženja in promocije. Strokovne sodelavke ZIK bodo pripravile motivacijsko gradivo za prebivalce podeželja za vključitev v vseživljenjsko učenje, sodelovale pri pripravi informativnega in promocijskega gradiva. Evalvatorica projekta bo strokovna delavka ZIK, svetovalka za kakovost.

Cilji projekta: odpiranje sistemov izobraževanja v podeželsko, demografsko ogroženo okolje spodbujanje gospodarskega in lokalnega razvoja na področju kmetijstva in turizma povečanje zaposlitvenih možnosti v ekonomsko šibkem okolju večje vključevanje težje dostopnih ciljnih skupin v izobraževalne oblike Pričakovani rezultati:

 • nastalo gradivo za motivacijske delavnice za prebivalce podeželja
 • 9 tematskih delavnic
 • 40 vključenih odraslih članov kmečkih družin iz območja ob reki Kolpi v projekt,
 • 200 vključenih odraslih članov kmečkih družin iz ostalih krajev Bele krajine v projekt,
 • 200 obiskovalcev izven Bele krajine,
 • postavitev in aktivna interaktivna spletna stran,
 • promocijska zloženka o lanu,
 • knjižica o jedeh, v katerih se uporablja lan,
 • brošura o projektu,
 • 20 minutni promocijsko izobraževalni film o projektu,
 • 30 prototipov izdelkov iz lanu,
 • orodja za pridelavo in predelavo lanu,
 • izdelan inovativni model odpiranja sistemov izobraževanja in usposabljanja v širše okolje,
 • zaključna konferenca (50 udeležencev, zainteresirana javnost in strokovna javnost)
 • 5 novih samo(zaposlitev) na področju turistične ponudbe

JAVNI ZAVOD KRAJINSKI PARK KOLPA
Adlešiči 15
8341 ADLEŠIČI

tel: 07 35 65 240, 041 366 501, 041 622 877
fax: 07 35 65 241
E-pošta: info@kp-kolpa.si

http://www.kp-kolpa.si

Konzorcijski partner Javni zavod Krajinski park Kolpa, ki upravlja z območjem krajinskega parka in dobro sodeluje z lastniki kmetijskih zemljišč v parku ter ima znanje o pridelavi ter predelavi lanu, potrebnem orodju, in spremljajoči hrani ter bo izvajal vse aktivnosti, povezane z omenjenimi področji dela. Območje parka je edino v Sloveniji, kjer se danes peščica posameznikov še trudi ohraniti tradicijo pridelovanja in pridelave lanu. Ker gre za izvedbo aktivnosti, ki so za to območje pred stoletji bile tradicionalne in tako vezane na ta predel Slovenije, bo njihova ponovna oživitev v sklopu izvajanja tega projekta imela pozitiven vpliv na naravo in okolje.
Strokovna sodelavka vodja aktivnosti pri konzorcijskem partnerju bo načrtovala, organizirala in strokovno spremljala opravila oziroma usposabljanja od motivacije kmečkega prebivalstva od vključitev v projekt do pridelave in trženja konkretnih izdelkov.

Cilji projekta: obujanje starih kmečkih opravil ohranjanje kulturne in naravne dediščine zvišanje splošne izobraženosti prebivalstva razvoj gospodarskih možnosti na področju turistične ponudbe širitev turistične ponudbe Bele krajine nove zaposlitvene možnosti Pričakovani rezultati:

 • V vseh treh letih trajanja projekta sejanje lanu vsako leto na 1 hektarju njivskih površin.
 • V dveh letih trajanja projekta stkanega vsako leto cca. 100 metrov lanenega platna.
 • V dveh letih trajanja projekta izdelanih vsako leto cca. 50 lanenih izdelkov.
 • V dveh letih trajanja projekta zvezenih vezenin na cca. 50 lanenih izdelkih.
 • 76 kosov na novo izdelanih orodij.
 • Izdelana brošura o uporabi lanu v prehrani ter njegove uporabe v zdravilne namene v nakladi 5000 izvodov.

RAZVOJNO INFORMACIJSKI
CENTER BELA KRAJINA
Javni zavod za promocijo turizma in podjetništva v Beli krajini
Trg svobode 3
8340 ČRNOMELJ

tel: 07 305 65 30, 40 726 014
fax: 07 305 65 31
E-pošta: info@ric-belakrajina.si

http://www.belakrajina.si

KonzorcijskI partner Razvojno informacijski center Bela krajina, ki je javni zavod za izvajanje nalog lokalne turistične organizacije in lokalnega podjetniškega centra z namenom načrtovanja, organiziranja in izvajanja promocijskih in informativnih dejavnosti na območju občin ustanoviteljic, z namenom spodbujanja razvoja turizma in podjetništva, pospeševanja trženja turističnih in drugih storitev ter za sodelovanje in povezovanje s sorodnimi organizacijami. Kot lokalna turistična organizacija je tudi predstavnik ponudnikov turistične ponudbe, ki so člani lokalne turistične organizacije.

V okviru projekta bo ta partner izvajal vse animacijske in promocijske aktivnosti projekta med lokalnim prebivalstvom ter promocijo projekta navzven izven regije na turističnih prireditvah po Sloveniji, kjer redno sodeluje kot promotor belokranjske turistične ponudbe.
S povezavo partnerjev in izbrano vsebino bo v okviru projekta izdelali inovativni model odpiranja sistemov izobraževanja in usposabljanja v širše okolje, ki ga bodo lahko uporabile tudi druge regije v Sloveniji, da bodo na podlagi modela in svojih lokalnih oziroma regionalnih posebnosti povečale vključenost odraslih prebivalcev v vseživljenjsko učenje, povečale njihove zaposlitvene zmožnosti, spodbudile gospodarski in lokalni razvoj ter izboljšale splošno izobraženost odraslih.

Cilji projekta: spodbujanje gospodarskega in lokalnega razvoja ozaveščanje o možnostih trajnostnega razvoja okolja izboljšanje splošne izobraženosti odraslih prebivalcev Bele krajine mreženje partnerjev za vlaganje v človeške vire Pričakovani rezultati:

 • model partnerstva za odpiranje sistemov izobraževanja v podeželsko okolje,
 • 40 vključenih odraslih članov kmečkih družin iz območja ob reki Kolpi v projekt,
 • 200 vključenih odraslih članov kmečkih družin iz ostalih krajev Bele krajine v projekt,
 • 200 obiskovalcev izven Bele krajine,
 • postavitev in aktivna interaktivna spletna stran,
 • promocijska zloženka o lanu,
 • knjižica o jedeh, v katerih se uporablja lan,
 • brošura o projektu,
 • 20 minutni promocijsko izobraževalni film o projektu,
 • oblikovan model mreženja strateških partnerjev v okolju
 • izboljšanje celostne turistične ponudbe Bele krajine
    

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve: Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja.