Nazaj na uvodno stran
ZIK

Ulica Otona Zupančiča 1
T: 07/30-61-390
E: info@zik-crnomelj.si

O projektu

Izvedbeni načrt projekta VURP, (PDF, 53 KB)

Projekt »Vseživljenjsko učenje za razvoj podeželja« je inovativni model odpiranja sistemov izobraževanja in usposabljanja v širše okolje s katerim bomo povečali zaposlitvene možnosti v belokranjskem Obkolpju in izboljšali splošno izobraženost odraslih Belokranjcev. Na podlagi praktičnega primera pridobivanja znanj in spretnosti pridelave lanu od semena do rastline in nato predelave lanu v platno in končne izdelke ter s spremljajočimi izobraževanji in usposabljanji udeležencev s področja osebne rasti, komunikacije, IKT tehnologije želimo oblikovati primer dobre prakse, prenosljiv v katerokoli lokalno ali regionalno okolje v Sloveniji.

Podlaga za razvoj in izvajanje projekta so tudi ugotovljene potrebe po uspešno zaključenih dveh izvedbah projekta Izzivi podeželja. Udeleženci, manj izobraženi prebivalci podeželja, so izrazili željo po razvoju novih programov, z namenom njihove večje samostojnosti ter izboljšanja ekonomskega položaja.

Turizem je v Sloveniji prepoznan kot ena najperspektivnejših gospodarskih panog in na tem področju imamo v Beli krajini še veliko neizkoriščenih potencialov.

Lan je avtohtona belokranjska rastlina, ki se je v preteklosti množično gojila, zadnja desetletja pa je pridelava lanu že skoraj izumrla. Na podlagi edinstvenih lokalnih kmetijskih pogojev ob reki Kolpi, ki je edino območje v Sloveniji, kjer je možno pridelovati lan, bomo lokalne prebivalce animirali za sodelovanje pri projektu, izobraževanja in usposabljanja o pridelavi in predelavi lanu v uporabne in turistično zanimive izdelke, z namenom, da tem prebivalcem omogočimo dodatno izobraževanje in usposabljanje za povečanje zmožnosti za (samo)zaposlitev na podeželskem območju. Še posebej je to pomembno za lokalne prebivalce zato, ker je tekstilna industrija na belokranjskem območju že več let v težavah zaradi globalne konkurence in zato ti prebivalci izgubljajo zaposlitve v tekstilni industriji. Njihovo znanje iz tekstilne industrije jim bo pomagalo tudi pri oblikovanju novih inovativnih izdelkov iz lanenega platna, vse to pa jim bo omogočilo nove možnosti za (samo)zaposlitve in povišanje njihove socialne varnosti. Poleg pridelave in predelave lanu bomo vsebinsko v projekt vključili tudi izdelavo orodja za pridelavo in predelavo lanu, da bi vzpostavili vse pogoje za celoten proces. Za to, da bodo aktivnosti dolgoročno zanimive tudi za povečanje turističnega povpraševanja v Beli krajini in posledično torej za povečanje zaposlitvenih zmožnosti za lokalne prebivalce, bomo v projekt vključili tudi pripravo domače hrane, ki se je v preteklosti jedla ob kmečkih opravilih, povezanih s pridelavo in predelavo lanu. Da bi lokalne prebivalce usposobili za vse naštete naloge, jih moramo nujno izobraziti in usposobiti na različnih področjih: od kmetijskih znanj za pridelavo in predelavo lanu, rokodelskih in obrtniških znanj za izdelavo potrebnih orodij, kuharskih znanja za pripravo hrane, še posebej pa je pomembno za te prebivalce, da se naučijo promocije in trženja, komunikacije, uporabe IKT ter da jih informiramo z načini, kako lahko svojo dejavnost registrirajo ali kot samostojni podjetniki ali kot dopolnilne dejavnosti na kmetijah ali v kateri drugi pravni obliki (npr. d.o.o.). Prav tako jih moramo usposobiti za pridobivanje finančnih sredstev na javnih razpisih in preko drugih oblik financiranja s strani države in EU (npr. kmetijske subvencije). Poudarek modela bo torej na vključenosti odraslih prebivalcev v vseživljenjsko učenje, povečanje zaposlitvenih zmožnosti, spodbujanje gospodarskega in lokalnega razvoja ter na izboljšanje splošne izobraženosti odraslih.
Projekt bo izvajan na podeželskem območju, tudi na zavarovanem območju Krajinskega parka Kolpa, zato bodo načrtovane aktivnosti izobraževanja in usposabljanja ter promocije skladne z načeli trajnostnega razvoja podeželskega območja neokrnjene narave.
Da bi projekt bil kvalitetno izveden in njegovi rezultati dolgoročno uporabni, smo se povezali partnerji z različnimi dejavnostmi v lokalnem okolju, in sicer:
Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj kot ljudska univerza z več kot 45 letnimi izkušnjami na področju izobraževanja odraslih na območju celotne Bele krajine (27.214 prebivalcev, stanje na dan 31.12.2007), ki bo organiziral vsa izobraževanja in usposabljanja v okviru projekta, Javni zavod Krajinski park Kolpa, ki upravlja z območjem krajinskega parka in dobro sodeluje z lastniki kmetijskih zemljišč v parku ter ima znanje o pridelavi ter predelavi lanu, potrebnem orodju, in spremljajoči hrani ter bo izvajal vse aktivnosti, povezane z omenjenimi področji dela, Razvojno informacijski center Bela krajina, ki je javni zavod za izvajanje nalog lokalne turistične organizacije in lokalnega podjetniškega centra z namenom načrtovanja, organiziranja in izvajanja promocijskih in informativnih dejavnosti na območju občin ustanoviteljic, z namenom spodbujanja razvoja turizma in podjetništva, pospeševanja trženja turističnih in drugih storitev ter za sodelovanje in povezovanje s sorodnimi organizacijami. Kot lokalna turistična organizacija je tudi predstavnik ponudnikov turistične ponudbe, ki so člani lokalne turistične organizacije. V okviru projekta bo ta partner izvajal vse animacijske in promocijske aktivnosti projekta med lokalnim prebivalstvom ter promocijo projekta navzven izven regije na turističnih prireditvah po Sloveniji, kjer redno sodeluje kot promotor belokranjske turistične ponudbe.

S povezavo partnerjev in izbrano vsebino bomo v okviru projekta izdelali inovativni model odpiranja sistemov izobraževanja in usposabljanja v širše okolje, ki ga bodo lahko uporabile tudi druge regije v Sloveniji, da bodo na podlagi modela in svojih lokalnih oziroma regionalnih posebnosti povečale vključenost odraslih prebivalcev v vseživljenjsko učenje, povečale njihove zaposlitvene zmožnosti, spodbudile gospodarski in lokalni razvoj ter izboljšale splošno izobraženost odraslih.

Z aktivnostmi, ki se bodo izvajale v okviru projekta, želimo doseči tudi:

  • izboljšanje dostopnosti za vse skupine prebivalstva do različnih programov in oblik vseživljenjskega učenja
  • uporabo različnih oblik učenja, ki izražajo pestrost, prožnost in dostopnost ponudbe različnih poti do znanja
  • povečanje dostopnosti do informacijske in komunikacijske tehnologije za in v procesu izobraževanja in usposabljanja
  • povečanje udeležbe posameznika v procesu izobraževanja in usposabljanja in s tem dvigniti njegovo izobrazbeno raven ter posledično zagotoviti tudi večjo zaposlitveno možnost in mobilnost

kar so tudi cilji Slovenije v obdobju 2007-2013 (Operativni program razvoja človeških virov 2007-2013, str. 85).

    

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve: Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja.